Om KreditBevakarna

Allmänna avtalsvillkor

1. ALLMÄNT

Dessa villkor gäller mellan Kunden och KreditBevakarna i Linköping HB med organisationsnummer 916518–2438 (KreditBevakarna). Om ett skriftligt avtal med avvikande bestämmelser har upprättats så äger det skriftliga avtalet företräde i de delar det finns skillnader.

För att ändringar i detta avtal ska vara bindande ska de vara skriftliga och undertecknade av bägge parter.

2. INKASSOLAGEN OCH GOD INKASSOSED

KreditBevakarna bedriver inkassoverksamhet med tillstånd från Datainspektionen och arbetar i enlighet med Inkassolagen och Datainspektionens regler om god inkassosed.

3. ANVÄNDARUPPGIFTER

De Kunder som utnyttjar KreditBevakarnas tjänster på webben (Beställningsformulär, Kreditupplysningar och WebbInkasso) ska hålla uppgifter om kundnummer, användaridentitet och lösenord förvarade så att inga obehöriga kan komma åt dem.

Vid misstanke om att inloggningsuppgifter kan ha kommit i orätta händer ska kunden se till att uppgifterna ändras när det är möjligt för Kunden att själv göra det eller i annat fall omgående kontakta KreditBevakarna.

4. FAKTURERING- OCH BETALNING

KreditBevakarna fakturerar årsavgift förskottsvis för ett år i taget enligt vid varje tid gällande prislista (gäller endast abonnenter, lämnar du in ett enstaka ärende eller ett enstaka provisionsärende betalar du ingen årsavgift).

Utförda tjänster faktureras i efterskott en gång i månaden enligt vid varje tid gällande prislista.

KreditBevakarna har rätt att begära förskottsbetalning för beställda tjänster.

Betalningsvillkoren för KreditBevakarnas fakturor är 10 dagar netto om inte annat avtalats.

Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen. KreditBevakarna tar även ut påminnelseavgift eller i förekommande fall förseningsersättning. Även andra lagstadgade kostnader kan tillkomma.

5. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Ingångna avtal gäller 12 månader. Uppsägning av avtalet görs senast när KreditBevakarnas faktura avseende årsavgift erhålls av Kunden.

6. MEDDELANDE OM BETALNING MM I INKASSOÄRENDEN

Om gäldenären tar kontakt med eller betalar direkt till Kunden ska detta omgående meddelas KreditBevakarna.

7. INKASSERADE MEDEL

Utbetalning av inkasserade medel sker normalt samma dag, men senast dagen efter, att de kommit KreditBevakarna tillhanda.

8. PERSONUPPGIFTER

KreditBevakarna är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi registrerar om Kunden och som vi erhållit i samband med att ni anmält er som Kund eller när ni beställer tjänster ur vårt tjänstesortiment.

Läs mer om detta i vår Integritetspolicy.

KreditBevakarna är personuppgiftsbiträde för de uppgifter vi registrerar om gäldenären (er kund). Gäller endast när kunden är privatperson, bolagsman i handelsbolag eller komplementärer i kommanditbolag.

Läs mer om detta i vårt Personuppgiftsbiträdesavtal.

9. FORCE MAJEURE

KreditBevakarna är inte ansvarig för den förlust som kan uppkomma för samarbetspartnern till följd av myndigheters åtgärd, strejk, lockout, krigshandling, sabotage, naturkatastrofer, nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet eller annan liknande åtgärd som ligger utanför KreditBevakarnas kontroll.