Vanliga frågor

Vanliga frågorVilka regler gäller för att jag ska kunna ta ut dröjsmålsränta?

På fakturan måste det klart framgå att du kommer att ta dröjsmålsränta vid försenad betalning. Skriv t.ex. "efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen".

Hur hög dröjsmålsränta kan jag ta ut?

Enligt räntelagen kan du ta ut en dröjsmålsränta med åtta procentenheter över vid varje tid gällande referensränta. På Riksbankens webbplats kan du se vad den aktuella referensräntan är. Om referensräntan är 4 % kan du alltså ta ut en årsränta på 4 + 8 procentenheter = 12 %. Vill du ta ut en högre dröjsmålsränta måste du ha ett avtal som reglerar detta. Avtalet måste ha ingåtts senast i samband med fordrans uppkomst.

Från vilken dag kan jag ta ut dröjsmålsränta?

Enligt räntelagen utgår dröjsmålsränta en månad efter att du skickat fakturan till kunden. Är förfallodagen bestämd i förväg kan du ta ut ränta från förfallodagen. Har du ett avtal med kunden, som reglerar dröjsmålsräntan, så är det alltid avtalsvillkoren som gäller.

Min kund hävdar att han har 30 dagar på sig att betala. Är det riktigt?

Nej, det finns ingen lagstadgad krediträtt för köparen. Det är leverantören som bestämmer hur lång kredittiden ska vara. Normalt har du med betalningsvillkoren i offert, orderbekräftelse eller liknande. Har du inte utlovat eller avtalat om någon kredittid så är det du som bestämmer hur lång kredit du lämnar. Du behöver ju heller inte lämna någon kredit utan kan kräva betalning i förskott eller vid leverans.

Tänk emellertid på att du enligt räntelagen inte kan räkna dröjsmålsränta förrän efter 30 dagar. Vill du ta ut ränta från en tidigare förfallodag måste du ha ett avtal som reglerar det.

Hur många påminnelser måste jag skicka?

Det vanligaste i dag är att fordringsägaren skickar en påminnelse. Det finns ingen lag som reglerar hur många påminnelser man måste skicka. Faktum är att du inte behöver sända någon påminnelse alls. Om du vill kan du gå direkt på inkasso. Enda kravet är att fakturan ska vara aviserad och förfallen till betalning. Normalt sänder man ändå alltid en påminnelse. Detta för att undvika onödiga problem. Fakturan kan ju faktiskt ha kommit på avvägar och inte nått din kund.

Vad innebär skuldsanering?

Den som har så stora skulder att de inte kan betala dem under sin livstid kan få skuldsanering. Första steget i en skuldsanering innebär att den skuldsatte själv tar kontakt med sina fordringsägare och försöker komma överens om en betalningsuppgörelse. I det här skedet är det fritt att träffa överenskommelser av olika slag. Kommer gäldenären inte till en uppgörelse med sina fordringsägare kan han göra en ansökan om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten. Kronofogden gör då upp ett förslag till skuldsanering. Om inte alla fordringsägare godkänner förslaget kan gäldenären vända sig till tingsrätten. Tingsrätten kan tvinga fram en uppgörelse. Tingsrättens dom går att överklaga till hovrätten.

Min kund erbjuder ett ackord. Ska jag acceptera det?

Kontrollera först och främst om ackordsförslaget har ett seriöst upplägg. Man bör kräva att en god man är tillsatt. En god man ska ta tillvara borgenärernas intressen. Tyvärr är det vanligt att företagaren själv sänder ut handlingar om ackord. Ett sådant ackordsförslag ska man vara försiktig med att godkänna. Eftersom ingen från företaget fristående person finns inkopplad så finns det alltid en risk att felaktiga uppgifter lämnas. Det finns också risk att fordringsägarna får olika förslag.

När kan jag skicka in en faktura till inkasso?

Enda kravet är att fakturan är utskickad till din kund och att fordran är förfallen till betalning. För att undanröja risken för missförstånd bör man naturligtvis även sända en påminnelse innan fakturan sänds in till inkasso.

Vad innebär företagsrekonstruktion?

Företagsrekonstruktion innebär i stora drag att ett företag som har betalningssvårigheter kan få andrum för att rekonstruera sin verksamhet. Under tiden rekonstruktion pågår får utmätning inte äga rum mot företaget. Ansökan om företagsrekonstruktion inges till tingsrätten. Rätten ska utse en rekonstruktör. Denne ska undersöka möjligheterna för företaget att leva vidare. Resultatet av en företagskonstruktion blir i de flesta fall ett offentligt ackord eller konkurs.

Får min kund veta att det är jag som har beställt en kreditupplysning?

Om du beställer en kreditupplysning via vår webbplats så går det för närvarande inte ut någon information till den du tar en upplysning på. Men det finns andra kreditupplysningsföretag som sänder information till den omfrågade.

När försvinner en betalningsanmärkning?

En vanlig betalningsanmärkning ska gallras senast tre år efter den dag då den tillkom. En uppgift om skuldsanering ska gallras fem år efter den dag då skuldsaneringen beviljades. Detta gäller endast fysiska personer.

För juridiska personer gäller en regel som säger att en betalningsanmärkning ska gallras vid årsskiftet av det tredje året. Det kan innebära att en anmärkning i extremfallet kan ligga kvar upp till fyra år.